Gratis levering bij 6 maanden of meer
Hoe langer je huurt, hoe meer voordeel
Duurzaam tot circulair
Gratis levering bij 6 maanden of meer
Hoe langer je huurt, hoe meer voordeel
Duurzaam tot circulair

Algemene voorwaarden

 1. Algemene voorwaarden Student Furniture Holland
 2. Alle bestellingen zijn geheel vrijblijvend en kunnen door Student Furniture Holland op elk moment worden herroepen.
 3. De vermelde online prijzen zijn inclusief BTW.
 4. Bestellingen worden onvoorwaardelijk online geplaatst.
 5. Student Furniture Holland berekent altijd volledige maanden huur, ook als de resterende looptijd korter is dan een maand.
 6. De huurder betaalt bij plaatsing van de order de eerste maand huur, eventuele producten op aankoopbasis en de borg á €100,00.
 7. Bij betaling van de eerste maand huur gaat de huurder akkoord met de volledige looptijd van de order. De huurder betaalt de volledige looptijd maandelijks huur.
 8. De huur wordt maandelijks voorafgaand aan de verschuldigde maand in rekening gebracht bij de huurder.
 9. Facturatie vindt plaats via een automatisch gegenereerde factuur. De huurder heeft de mogelijkheid om de huur te voldoen middels een bankoverschrijving of een betaallink die bij de factuur wordt meegezonden. Via de betaallink is het mogelijk om de huur te voldoen door middel van een creditcard/debitcard.
 10. De betaling moet binnen 7 dagen na verzending van de factuur worden voldaan door de huurder. Als de huurder de betaling niet binnen 7 dagen voldoet volgt een herinnering. Wordt na verzending van die herinnering de huur niet binnen 5 dagen voldaan, dan heeft Student Furniture Holland het recht om 15 procent herinneringskosten in rekening te brengen bij de huurder. Als de huurder na 30 dagen nog steeds in gebreke is, dan kan Student Furniture Holland een incassoprocedure starten. De kosten voor een dergelijke procedure zijn voor rekening van de huurder. Keuze voor het incassobureau is voor Student Furniture Holland.
 11. Bij contractbreuk wordt 50 procent van het bedrag van de resterende looptijd in rekening gebracht over de huurperiode die 6 maanden overschrijdt. De eerste 6 maanden worden altijd in rekening gebracht. Als de huurperiode korter dan 6 maanden duurt geldt het volledige bedrag van de vooraf afgesproken periode. Er geldt een notificatieperiode van 1 maand.
 12. De kosten zoals beschreven in artikel 11 dienen binnen 7 dagen na verzending van de eindfactuur te worden voldaan. Als de huurder dit bedrag niet binnen 7 dagen voldoet wordt de procedure van artikel 10 gevolgd.
 13. Student Furniture Holland levert tweedehands meubilair. Door het plaatsen van de bestelling, is het de huurder bekend dat het gehuurde bestaat uit tweedehands meubilair.
 14. Student Furniture Holland streeft ernaar meubilair te leveren conform de foto’s op de website. Student Furniture Holland behoudt zich het recht voor een gelijkwaardig alternatief aan te bieden.
 15. Bij aflevering van het gehuurde dient de huurder aanwezig te zijn en zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.
 16. Aflevering vindt plaats op vooraf overeengekomen tijdstip, datum en locatie. Indien afgesproken tijdstip en datum voor verhuurder door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is, wordt een nieuw tijdstip en datum overeengekomen.
 17. Indien het gehuurde (vanwege omvang) de gebruikslocatie niet kan bereiken, is dit voor risico van de huurder.
 18. De huurder dient aanwezig te zijn op vooraf overeengekomen tijdstip, datum en locatie. Indien huurder niet aanwezig is, neemt verhuurder telefonisch contact op via opgegeven telefoonnummer. Bij geen gehoor en geen aanwezigheid op de afleverlocatie binnen 15 minuten na het afgesproken tijdstip, wordt het gehuurde retour genomen. De verhuurder brengt € 100,- transportkosten in rekening en neemt contact op om een nieuwe afspraak in te plannen.
 19. Student Furniture Holland is gerechtigd een waarborgsom te vragen. Een creditcard/debitcard op naam van de huurder is verplicht. De waarborgsom van € 100,- wordt bij aanvang van de huurperiode in rekening gebracht. Indien hieraan niet wordt voldaan, wordt het gehuurde niet aan de huurder geleverd.
 20. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.
 21. Het gehuurde dient in overeenkomst met de bestemming te worden gebruikt.
 22. Het gehuurde mag niet ter beschikking worden gesteld aan derden.
 23. De huurder is gedurende de huurperiode aansprakelijk voor verlies en beschadiging aan het gehuurde door welke oorzaak dan ook. In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd en daarnaast wordt de vervangingswaarde van de goederen in rekening gebracht.
 24. De huurder dient bij vermissing, diefstal of brand direct aangifte te doen bij de politie en Student Furniture Holland hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Schade als gevolg hiervan is voor rekening van de huurder.
 25. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht aan derden, aan hun persoon en/of bezitting en die verband houden met het gehuurde.
 26. De huurder dient Student Furniture Holland direct te informeren over beslaglegging, faillissement of surseance van betaling of andere zaken die het eigendomsrecht van Student Furniture Holland schaden. Huurder dient de curator of bewindvoerder direct op de hoogte te stellen van de huurovereenkomst tussen partijen.
 27. Het gehuurde is door verhuurder niet verzekerd. De huurder kan op eigen kosten zelf een verzekering afsluiten die bovenstaande risico’s dekken.
 28. De huurder dient bij het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn, op de einddatum, het gehuurde in dezelfde staat te retourneren aan de verhuurder waarin het gehuurde is afgeleverd. Schade, anders dan gebruikersschade, aan het gehuurde komt voor rekening van de huurder. Indien het gehuurde gereinigd moet worden wegens buitensporige vervuiling, kan de verhuurder de kosten hiervan verhalen op de huurder.
 29. Student Furniture Holland brengt schade en/of kosten, die conform deze Algemene voorwaarden verhaald kunnen worden op de huurder, in mindering op de waarborgsom. Indien de waarborgsom niet toereikend is, wordt het bedrag via nacalculatie in rekening gebracht.
 30. Het gehuurde wordt aan het einde van de huurperiode op de afleverlocatie opgehaald. Indien het gehuurde niet tijdig ter beschikking staat, wordt voor iedere dag € 50,- extra huur in rekening gebracht.
 31. Vervoer van het gehuurde naar een andere locatie gedurende de huurperiode is toegestaan De huurder moet in dat geval Student Furniture Holland schriftelijk informeren.
 32. Student Furniture Holland is geen verhuisbedrijf. Verhuizing van het gehuurde dient de huurder op eigen initiatief uit te voeren.
 33. Huurder is verplicht op verzoek van de verhuurder direct toegang te verschaffen tot het gehuurde tijdens de huurperiode.
 34. Reparaties aan het gehuurde mag alleen door Student Furniture Holland worden uitgevoerd. De huurder mag het gehuurde niet demonteren.
 35. De huurder kan gedurende de huurperiode de bestelling schriftelijk verlengen.
 36. De huurder kan de bestelling gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren. De verhuurder mag de huurder vragen naar de reden van herroeping, maar de huurder is niet tot opgave van zijn/haar reden(en) verplicht. De bedenktijd gaat in vanaf de dag dat de verhuurder de bestelling heeft bevestigd aan de huurder. Indien het gehuurde is geleverd en de huurder de bestelling annuleert binnen de bedenktijd van 14 dagen, neemt de verhuurder contact op om het gehuurde op te halen. De huursom wordt geretourneerd. De verhuurder brengt wel € 100,- transportkosten in rekening.
 37. Klantgegevens worden niet door Student Furniture Holland aan derden verstrekt.
 38. Op alle bestellingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.